Openbare gegevens tbv ANBI

  • naam
Stichting Jopie's Dromenquilt
  • RSIN of fiscaal nummer
8212.21.188
  • contactgegevens
Roggehullen 36, 9403 WG  Assen
  • bestuurssamenstelling
Voorzitter: Tinie Evers
Secretaris: Ingrid Mulder
Penningsmeester: Ans Gentenaar
  • beleidsplan
Contact houden met vrijwilligers door het (mede-)organiseren van dromenquiltdagen, om de voorraad dromenquilts op peil te houden zodat we die kunnen schenken aan ernstig zieke kinderen.
  • beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • doelstelling
a. het verstrekken van dromenquilts aan kinderen (en bij uitzondering meerderjarigen) met een ernstige, chronische of aangrijpende ziekte of die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • verslag van uitgeoefende activiteiten
Uitgegeven dromenquilts worden in ons fotoalbum getoond. Uitgegeven dromenquilts.
Voor de andere activiteiten gebruiken we ons blog. Uitgeoefende activiteiten.
  • financiële verantwoording
RESULTATENREKENING 2017


BATEN
Donaties 1.083,65
Verkoop stoffen en kleine artikelen 93,30
Rente 4,94

1.181,89
LASTEN
Machinaal quilten 315,00
Verzendkosten 451,90
Bankkosten 130,55
Bestuurskosten 19,00
Stichtingskosten 147,25
Kosten vrijwilligers 0,00
Diverse kosten (effen stoffen, fiberfill etc.) 0,00

1.063,70


RESULTAAT   (118,19)


BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA                                          €         PASSIVA                                            €
Kas                                             26,06       Resultaat voorgaande jaren     3.621,66
Bank - lopende rekening            33,41       Resultaat lopend jaar            (     118,19)
Bank - spaarrekening            3.680,38                                                                      
                                              3.739,85                                                        3.739,85

Geen opmerkingen:

Een reactie posten